titul

On-line katalogy vzorků a lokalit

Stránka umožňuje vstup do hlavní části projektu, kterou jsou on-line katalogy vzorků minerálů a hornin geologické regionální sbírky (Písecko a Jižní Čechy, především Prácheňsko) a geologické systematické sbírky (ostatní oblasi Česka a svět) Prácheňského muzea v Písku. Zahrnutý je zde rovněž katalog lokalit, ze kterých zpracované mineralogické a petrografické ukázky pocházejí. Katalogy obsahují rovněž bohatou fotodokumentaci evidovaných mineralogických a petrografických vzorků i nalezišť.

On-line katalogy jsou webovou prezentací originálních záznamů systematické sbírkové evidence muzea z oborů mineralogie a petrografie, vedené podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, a prováděcí vyhlášky k zákonu č. 275/2000 Sb. Záznamy jsou zpřístupněny v nezměněné podobě, vynechány jsou jen některé údaje sloužící vnitřním muzejním potřebám nebo jinak nevhodné ke zveřejnění.

Laické i odborné veřejnosti je zde tak umožněn volný přístup k detailním informacím o mineralogických a petrografických ukázkách ve sbírce muzea, které se vyznačují vysokým uživatelským komfortem, propracovaným vyhledáváním a začleněním obrazové dokumentace. Katalogy umožňují komplexní studium sbírkového fondu, nejen vybraných expozičně nebo sběratelsky zajímavých ukázek, ale i neméně důležitých vzorků sloužících k odbornému studiu a dokumentaci.

V současné době katalogy obsahují záznamy 1276 mineralogických a petrografických vzorků, 216 lokalit a celkem 1880 fotografií.

Poznámky

Databáze obsahuje zatím pouze malou část záznamů evidence geologických sbírek, a sice ty, které již existují v odpovídající digitální formě. Jedná se o nové přírůstky, které jsou v systematické evidenci již primárně zpracovávány digitálně, a dále o některé digitalizované starší záznamy (jejich digitalizace probíhá postupně dle časových možností).

Záznamy v katalozích je možné zobrazit jako přehled nebo jako detail. Přehled je tabulkovým zobrazením více záznamů, obsahujícím jen některé vybrané údaje. Pokud je součástí záznamu i fotodokumentace, zobrazuje se v přehledu také náhled fotografie. Při více fotografiích u jednoho záznamu se zobrazuje pouze náhled první z nich. Zobrazení detail (objeví se po kliknutí na název vzorku nebo lokality v přehledu) obsahuje veškeré údaje zvoleného záznamu a všechny přiřazené fotografie v plném rozlišení. Vyhledávat i řadit je možné jak v polích uvedených v přehledu, tak v polích obsažených pouze ve zobrazení detailu (nastavení se pak projeví v přehledu). V některých polích probíhá vyhledávání volbou výrazů z roletkové nabídky. Při řazení i vyhledávání je možné řídit přidávání nebo odebírání řádků pro další výrazy tlačítky + a -.

Součástí sbírkové evidence je vedle katalogu vlastních sbírkových vzorků i katalog k nim příslušných lokalit. Katalog lokalit má pomocný charakter a slouží především k zobrazení jejich fotografií. Vyhledávání podle územně správních jednotek je zde možné jen podle zkratek a je k němu vhodnější použít přehled v katalogu vzorků. Katalogy sbírkových vzorků a lokalit jsou vzájemně provázány a je tak možné vyhledávání a přechod vzorek – příslušná lokalita nebo lokalita – příslušné vzorky.

Záznamy sbírkové evidence jsou pořizovány v geologickém modulu programu pro dokumentaci muzejních sbírek Demus a pro jejich webovou prezentaci je použita aplikace ProMuS.

© 2009-2022 Prácheňské muzeum v Písku